มาตรการรองรับการจัดงาน ณ หอประชุมกองทัพเรือ

มาตรการรองรับการจัดงาน ณ หอประชุมกองทัพเรือ
หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลดลง
• ประสานเจ้าของงานในการออกบัตรเชิญเข้าร่วมงานระบุให้สวมใส่หน้ากากอนามัยรวมทั้งพกบัตรประจำตัว ที่ทางราชการออกให้ติดตัวมาด้วยและหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน
• จัดให้มีการลงทะเบียนหรือบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โดยเตรียมกล้องสำหรับบันทึกภาพบัตรประจำตัวที่ทางราชการออก เพื่อประโยชน์ในการติดตามในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากงานที่จัด
• จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด พร้อมทั้งใช้สารฆ่าเชื้อ ก่อนเวลาเริ่มงาน 8 ชั่วโมง
• ทำการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนก่อนเริ่มงาน 2 ชั่วโมง
• ปิดกั้นทางเข้างาน ตามจุดต่างๆ โดยให้เลือจุดผ่านเข่าออกด้านหน้าเพียงจุดเดียว
• จัดโต๊ะจุดคัดกรองติดตั้งอุปกรณ์เทอร์โมสแกน พร้อมจอทีวีแสดงอุณหภูมิ สแกนผู้ร่วมงาน และติดสติ๊กเกอร์สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น
สติ๊กเกอร์สีเขียว สำหรับผู้ร่วมงานที่อุณหภูมิปกติ
สติ๊กเกอร์สีเหลือง สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เชิญไปพักที่ห้องพยาบาลของหอประชุมฯ ที่จัดเตรียมไว้ และให้เจ้าหน้าที่พยาบาลประเมินอาการ
• สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเข้าร่วมงาน
• จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คผู้ร่วมงานที่ยังไม่ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ (ติดสติ๊กเกอร์) และเชิญมาตรวจวัดอุณหภูมิ
• จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสต่าง ๆ ตลอดเวลางาน ระหว่างงาน และหลังจัดงาน
• เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานทุกท่านต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ (ติดสติ๊กเกอร์) และสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน
• จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณจุดทางเข้างานพร้อมเจ้าหน้าที่กด ให้ผู้ร่วมงานล้างมือก่อนเข้างาน จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ
• ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ในบริเวณการจัดงานที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อย ๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำ
• พื้นที่จัดงานควรมีอากาศถ่ายเท ไม่แออัด ดังนั้นการจัดงานจะลดจำนวนผู้ร่วมงานและระยะเวลาของงานในแต่ละห้อง
• ให้ผู้ประกอบอาหารเข้มงวดเรื่องความสะอาด ภาชนะปิดมิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับเชื้อโรค และให้พนักงานบริการสวมหน้ากากอนามัย และใส่ถุงมือ ตลอดเวลาที่ให้บริการ
• หลังเลิกงาน จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด พร้อมทั้งใช้สารฆ่าเชื้อ และโอโซน

ปรับรูปแบบการจัดอาหารแต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทอาหารแบบโต๊ะจีน
– จัดโต๊ะรับประทานอาหารให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะเกินกว่า 1.5 เมตร
– ปรับลดอัตราการจัดที่นั่งจากเดิม 10 ที่นั่ง เหลือ 6 ที่นั่งต่อโต๊ะ
– จัดเตรียมอาหารเป็นชุดสำหรับรับประทานต่อท่าน และเป็นการเสริฟสำหรับแขกแต่ละท่าน
ประเภทอาหารแบบค็อกเทล
– จัดโต๊ะรับประทานอาหารให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะเกินกว่า 1.5 เมตร
– จัดซุ้มอาหารออกร้าน และกำหนดระยะห่างในการรับอาหารในแต่ละซุ้มเกินว่า 1-1.5 เมตร
– นำฉากพลาสติกใสมากั้นที่บริเวณหน้าร้านระหว่างลูกค้ากับตัวร้าน เพื่อเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน
– เตรียมอาหารเป็นชุด รูปแบบสแน็คบ็อกซ์ จัดบรรจุใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิด สำหรับแขกผู้ร่วมงานที่มาแสดงความยินดี