กิจการหอประชุม ทร. ลดราคาค่าใช้บริการ สถานที่ และค่าเช่าเรือรับรอง

กิจการหอประชุมกองทัพเรือ มีอนุมัติให้ลดราคาค่าบริการสถานที่ และค่าเช่าเรือรับรอง
ให้กับหน่วยงาน หรือบุคคล ลงในอัตราร้อยละ 5 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าหลังสภาวะสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่มีการจองและวางมัดจำ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย.63 – 31 ส.ค.63