ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 18

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายนอกกองทัพเรือ เกิดประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชน เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ พร้อมเพิ่มความรับรู้ข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญทางทะเล โดยเป็นการอบรมหลักสูตรร่วมระหว่างข้าราชการและพลเรือน ซึ่งจะเปิดให้ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกับนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือและเหล่าทัพอื่นที่ชั้นยศไม่ต่ำกว่านาวาเอกหรือเทียบเท่า