ผู้บัญชาการทหารเรือ รับฟังการแถลงผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้ารับฟังการแถลงผลการปฏิบัติงานจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพเรือ โดยแบ่งตามโครงสร้างการจัดส่วนราชการของกองทัพเรือ ที่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาและวิจัย ในการขับเคลื่อนกองทัพเรือ ตามเจตนารมณ์และนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปีงบประมาณ 2565