เงื่อนไขการขอใช้บริการสถานที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ

ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการตามข้อกาหนดการขอใช้บริการสถานที่ และห้องจัดงาน หรือเรือรับรอง ดังนี้
 1. การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ผู้ขอใช้บริการต้องชำระเงินมัดจาการจัดงานล่วงหน้าเป็นเงินจานวน 40,000 บาท สาหรับเรือรับรองอังสนา จำนวน 30,000 บาท และเรือรับรอง ขส.ทร.131 จำนวน 25,000 บาท โดยจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับจากวันที่จองทั้งนี้ กิจการ หอประชุมกองทัพเรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ขอใช้บริการทุกกรณี การชำระเงินมัดจำ ให้ชำระโดย
  (1) โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 115-2-12463-0 ชื่อบัญชี “ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) ”
  (2) แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) ”
  (3) กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.6 ส่วนธนาคารอื่นๆ ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2.2
  (4) งดชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดทุกกรณี
 2. การขอเลื่อนวันจัดงาน ให้สามารถขอเลื่อนได้เพียงครั้งเดียว โดยต้องกำหนดวันจัดงานที่แน่นอนภายใน 6 เดือน และต้องแจ้งการขอเลื่อนวันจัดงาน ล่วงหน้าก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวยินดีให้ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ริบเงินมัดจำทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดการจัดงานต่อหอประชุมกองทัพเรือก่อนวันจัดงาน ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือ จะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงาน
 4. กิจการหอประชุมกองทัพเรือ จะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ก่อนถึงวันจัดงาน 15 วัน
 5. ผู้ขอใช้บริการ ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วนแก่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนจัดงานมิฉะนั้นกิจการหอประชุมกองทัพเรือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดงานให้แก่ผู้ขอใช้บริการ การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ให้ชำระโดย
  (1) โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 115-2-12463-0 ชื่อบัญชี “ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) ”
  (2) แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ (สำนักงาน) ”
  (3) กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.6 ส่วนธนาคารอื่นๆ ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2.2
  (4) งดชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดทุกกรณี
 6. การจัดงานที่ต้องมีการก่อสร้าง หรือนำอุปกรณ์ต่างๆ มาติดตั้งภายในสถานที่จัดงานเป็นพิเศษ ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งรายละเอียดในการดำเนินการ ทั้งหมดให้หอประชุมกองทัพเรือทราบก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า 20 วัน โดยพัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จะนำมาติดตั้งเพิ่มเติมจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือ ความเสียหายต่อบุคคลทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมส่งคืนพื้นที่ให้กิจการหอประชุมกองทัพเรือในสภาพคงเดิม และการติดตั้งหรือรื้อถอนจะต้อง ปฏิบัติตามคำแนะนาของเจ้าที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
 7. กรณีหากมีความจำเป็นของทางราชการที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ กิจการหอประชุมกองทัพเรือขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือเปลี่ยนแปลง การให้บริการได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ผู้ขอใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากกิจการหอประชุมกองทัพเรือ
 8. กรณีหากเกิดมีความเสียหายใดๆ ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของทางราชการในช่วงเตรียมงาน ระหว่างการจัดงานรวมถึงการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเกิดจากเจตนา หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ขอใช้บริการหรือผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของกิจการ หอประชุมกองทัพเรือ ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นโดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนเต็มจำนวน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกิจการหอประชุมกองทัพเรือ
 9. ผู้ขอใช้บริการอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือในการจัดงานเลี้ยง การสัมมนา การประชุม และอื่นๆ จะให้ผู้อื่นเช่าช่วง อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อดำเนินการใดๆแทนผู้ขอใช้บริการไม่ได้

 10. ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการได้รับทราบเงื่อนไขข้างต้นแล้ว และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว

หอประชุมกองทัพเรือ

จองสถานที่ ฝ่ายการตลาด* วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น. เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์