พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
--- หอประชุมกองทัพเรือ ปรับเพิ่มส่วนลดเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ทร.และครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบตามกฎหมาย) จากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 30  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 เป็นต้นไป