พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน มหาบัณฑิต จำนวน 119 คน และบัณฑิต จำนวน 1,777 คน ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
--- หอประชุมกองทัพเรือ ปรับเพิ่มส่วนลดเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ทร.และครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบตามกฎหมาย) จากเดิม ร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 30  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 เป็นต้นไป