ผู้บริหาร

พล.ร.ต.เกริกพันธ์-พันธุ์สัมฤทธิ์

พล.ร.ต.เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

และ ผู้จัดการกิจการหอประชุมกองทัพเรือ