หน้าแรก

หอประชุมกองทัพเรือ จัดมาตรการรองรับการจัดงานในรูปแบบ New Normal

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

ด้วยคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

SHA

Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกันกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครรัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซื่งเป็นโครงการเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย

SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซื่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการท่องสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ

 หอประชุมกองทัพเรือ ได้รับ SHA และ SHA Plus+ มีการให้บริการ โดยมีมาตรการด้านความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด

ผลงาน

หอประชุมกองทัพเรือ
ได้รับการไว้วางใจในการจัดงาน
ระดับต่าง ๆ อย่างมากมาย

ความพร้อมในการบริการ

พร้อมให้คำปรึกษา
เพื่อความสมบูรณ์
ในทุกรายละเอียด

สถานที่สวยงาม

สถานที่อันทันสมัย
ความงดงามของ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ความปลอดภัยสูงสุด

ระบบการรักษาความปลอดภัย
รวมถึงระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน
อันรวดเร็ว