ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่พร้อมเวที ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขนาดห้องกว้าง 28.85 เมตร ยาว 56.50 เมตร มีพื้นที่ 1,630 ตารางเมตร ภายในห้องได้รับการออกแบบตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทย ซึ่งมีความโอ่อ่า หรูหราและสวยงาม
รองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 • ประชุม, สัมมนา แบบ Theater 2,000 คน
 • โต๊ะจีน 500 - 1,000 คน
 • ค็อกเทล 500 - 1,500 คน
 • บุปเฟ่ต์ 500 - 800 คน
 • ดินเนอร์เซ็ท 800 คน
บริการมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1.กรณีเช่าสถานที่
 • ค่าเช่าสถานที่ 250,000.-บาท
 • ค่านำเข้าอาหาร 35,000.-บาท
หรือ

2.กรณีรวมค่าสถานที่ + อาหาร +เครื่องดื่ม
จำนวนคน ขั้นต่ำ 500 คน
จัดเลี้ยง 3 แบบ คือ

2.1 โต๊ะจีน
 • เมนู 1 ราคา 7,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 2 ราคา 8,500.- บาท/โต๊ะ
 • เมนู 3 ราคา 12,000.- บาท/โต๊ะ
2.2 บุฟเฟ่ต์
 • เมนู 1 ราคา 650.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 700.- บาท/คน
2.3 ค็อกเทล
 • เมนู 1 ราคา 600.- บาท/คน
 • เมนู 2 ราคา 650.- บาท/คน

หอประชุมกองทัพเรือ

ค่าดอกไม้
 • แพ็คเกจ 1 ราคา 50,000.- บาท
 • แพ็คเกจ 2 ราคา 70,000.- บาท
ค่าเค้ก 10 ปอนด์
 • แพ็คเกจ 1 มี 5 ชั้น ราคา 10,000.- บาท
 • แพ็คเกจ 2 มี 7 ชั้น ราคา 12,000.- บาท
ค่าไฟฟอลโล
 • ราคา 3,000.- บาท/ดวง
ค่าดนตรี
 • ดนตรี 3 ชิ้น ราคา 7,000.- บาท
 • ดนตรี 4 ชิ้น ราคา 9,000.- บาท
 • ดนตรี 5 ชิ้น ราคา 11,000.- บาท
 • Karaoke ราคา 4,000.- บาท
 • นักร้อง 2,000.- บาท /คน
 • พิธีกร 2,000.- บาท /คน

ซุ้มอาหาร
 • อาหารออกร้าน ที่ละ 60.- บาท (ขั้นต่ำ 200 ที่)
 • อาหารญี่ปุ่น ที่ละ 120.- บาท (ขั้นต่ำ 200 ที่)
 • ซุ้มเปล่าพร้อมภาชนะ 300 ชุด ราคา 6,000.- บาท/ซุ้ม
 • ซุ้มเปล่าไม่มีภาชนะ ราคา 3,000.- บาท/ซุ้ม
 • โต๊ะ VIP เพิ่มเติม ราคา 550.- บาท/โต๊ะ
 • โต๊ะ กลม เพิ่มเติม ราคา 300.- บาท/โต๊ะ
ค่าเครื่องดื่ม
 • พั้นซ์ ราคาชุดละ 3,000.- บาท (ประมาณ 100 แก้ว)
 • เบียร์สดสิงห์ ถังละ 4,650.- บาท (30 ลิตร)
 • เบียร์สดไฮเนเก้น ถังละ 5,100.- บาท (30 ลิตร)
 • Welcome Drink (น้ำสมุนไพร) 50.-บาท/คน
 • อาหารว่าง 120.- บาท /ชุด

หอประชุมกองทัพเรือ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • กรณีนำเข้าดอกไม้ และโครงสร้างการตกแต่ง จากภายนอกเข้ามา คิดค่าใช้จ่าย 40,000.-บาท
 • กรณีนำเข้าดนตรี จากภายนอกเข้ามา คิดค่าใช้จ่าย 3,000.-บาท
 • กรณีนำไฟฟอลโล จากภายนอกเข้ามา คิดค่าใช้จ่าย 1,000.-บาท/จุด
 • กรณีนำเค้ก จากภายนอกเข้ามา คิดค่าใช้จ่าย 5,000.-บาท/จุด
 • กรณีที่มีการต่อเมนต์กระแสไฟฟ้า
  • ห้องเจ้าพระยา, ห้องอรุณอมรินทร์, ลานทัศนาภิรมย์ คิดค่าใช้จ่าย 5,000.-บาท/งาน
  • ห้องชมวัง, ห้องชมชลธี คิดค่าใช้จ่าย 3,000.-บาท/งาน
 • กรณีต่อเวลางานสามารถต่อเวลาได้ถึง 2400 น. โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้
  • ห้องเจ้าพระยา, ห้องอรุณอมรินทร์ คิดค่าใช้จ่าย 30,000.-บาท/งาน
  • ห้องชมวัง, ห้องชมชลธี คิดค่าใช้จ่าย 25,000.-บาท/งาน
  • ค่าเครื่องดื่ม 300.-บาท/คน
 • กรณีเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ (คิดอย่างน้อย 3 ชม.)
  • ห้องเจ้าพระยา, ห้องอรุณอมรินทร์ คิดค่าใช้จ่าย 5,000.-บาท/ชม.
  • ห้องชมวัง, ห้องชมชลธี คิดค่าใช้จ่าย 2,000.-บาท/ชม.

หมายเหตุ
 • กรณีเช่าสถานที่ นำอาหารเข้ามา ภาชนะที่ใช้ต้อง เป็นกระเบื้อง บริกรต้องแต่งกายสุภาพเป็นมาตราฐานเดียวกัน หากไม่ตรงตามที่กำหนด ผู้ขอใช้ยริการต้องเสียค่าปรับ เป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท ในวันจัดงาน
 • กรณีแขกมาร่วมงานเกินกว่าที่ขอใช้บริการ หอประชุมฯ จะคิดค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติม 300.-บาท/คน
 • กรณีมีการสั่งโต๊ะจีนสำรอง เมนูที่ 1 และเมนูที่ 2 หากไม่มีการเปิดใช้ คิดครึ่งราคา หากมีการเปิดใช้คิดเต็มราคา เมนูที่ 3 คิดค่าใช้จ่าย สำรองโต๊ะละ 7,000.-บาท
 • การเข้าเตรียมสถานที่ก่อนจัดงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • จัดงานเวลา 0900 เข้าได้ตั้งแต่ เวลา 0000 ของวันจัดงาน และรื้อถอนได้ไม่เกินเวลา 2000 ของวันจัดงาน
  • จัดงานเวลา 1700 เข้า ได้ตั้งแต่ เวลา 0900 ของวันจัดงาน และรื้อถอนได้ไม่เกินเวลา 0200
 • กรณีขอเข้าเตรียมสถานที่ก่อนการจัดงานและการื้อถอนหากเกินเวลาที่หอประชุมฯ กำหนด ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • รายการต่างๆ ที่ผู้ขอใช้บริการนำเข้ามาจากภายนอก ต้องเก็บให้เรียบร้อยหลังเลิกงาน และหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการขอใช้บริการสถานที่ และห้องจัดงาน หรือ เรือรับรอง ดังนี้
 1. การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ผู้ขอใช้บริการต้องชำระเงินมัดจำการจัดงานล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 40,000.-บาท สำหรับเรือรับรองอังสนา จำนวนเงิน 30,000.-บาท เรือ ขส.ทร.131 จำนวนเงิน 25,000.-บาท ต้องชำระภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ทั้งนี้กิจการหอประชุมกองทัพเรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการทุกกรณี
  การชำระเงินมัดจำ ให้ชำระโดย :
  1. โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ เลขที่บัญชี 115-2-17560-8 ชื่อบัญชี "เงินมัดจำหอประชุมกองทัพเรือ" (ออมทรัพย์)
  2. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม "เงินมัดจำหอประชุมกองทัพเรือ"
  3. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย บวกค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.6 ธนาคารอื่นๆ ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2.2
  4. งดชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดทุกกรณี
 2. การขอเลื่อนวันจัดงาน ให้สามารถขอเลื่อนได้เพียงครั้งเดียว โดยต้องกำหนดวันจัดงานที่แน่นอน ภายใน 6 เดือน และ ต้องแจ้งการขอเลื่อนวันจัดงานล่วงหน้าก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดการจัดงานต่อหอประชุมกองทัพเรือก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือ จะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงาน
 4. กิจการหอประชุมกองทัพเรือจะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ก่อนถึงวันจัดงาน 20 วัน
 5. ผู้ขอใช้บริการ ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วนแก่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนจัดงาน มิฉะนั้น กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดงานให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
  การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ให้ชำระโดย
  1. โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ เลขที่บัญชี 115-2-12463-0 ชื่อบัญชี "กิจการหอประชุมกองทัพเรือ" (ออมทรัพย์)
  2. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม "เงินมัดจำหอประชุมกองทัพเรือ"
  3. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย บวกค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.6 ธนาคารอื่นๆ ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2.2
  4. งดชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดทุกกรณี
 6. การจัดงานที่ต้องมีการก่อสร้าง หรือ นำอุปกรณ์ต่างๆ มาติดตั้งภายในสถานที่จัดงานเป็นพิเศษ ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งรายละเอียด ในการดำเนินการทั้งหมดให้หอประชุมกองทัพเรือทราบก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า 20 วัน โดยพัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จะนำมาติดตั้งเพิ่มเติม จะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินของทางราชการ ต่างออกจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์โดยทั่วไป และการติดตั้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
 7. หากมีความจำเป็นใดๆ ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ กิจการหอประชุมกองทัพเรือขอสงวนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการได้ตาม
 8. ที่หากเกิดมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นต่อบุคคล หรือ ทรัพย์สินของทางราชการในช่วงเตรียมงาน ระหว่างการจัดงาน หรือหลังเลิกงาน อันเกิด จากความตั้งใจ ประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ
 9. ผู้ขอใช้บริการอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือในการจัดเลี้ยง การสัมมนา การประชุมและอื่นๆ จะให้ผู้อื่นเช่าช่วง อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อดำเนินการใดๆ แทนผู้ขอใช้บริการไม่ได้

ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการได้รับทราบเงื่อนไขข้างต้นแล้ว และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทุกประการ

หอประชุมกองทัพเรือ

จองสถานที่ ฝ่ายการตลาด* ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:30-16:30 น.
หอประชุมกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงใหญ่ โดยจะยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561 และห้องชมวังถึง 31 ธันวาคม 2561