หอประชุมกองทัพเรือ กำลังปรับปรุงใหญ่ มี เรืออังสนา และ เรือ ขส.ทร.131 เปิดให้บริการตามปกติ

    เรือรับรองลำสำคัญ ทำหน้าที่รับรองพระบรมวงศานุวงศ์บุคคลสำคัญของประเทศ ผู้บังคับบัญชาของรัฐบาลและกองทัพเรือ เรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2546 สามารถรองรับกิจกรรมงานสังสรรค์ได้หลายรูปแบบ และสามารถประยุกต์ดัดแปลงแต่ละพื้นที่ของเรือให้สอดคล้องกลมกลืนกับการจัดงานรูปแบบที่ต้องการได้อย่างดี รองรับแขกผู้มีเกียรติได้ถึง 150 - 250 คน บริการมีให้เลือก 2 แบบ คือ
1.กรณีเช่าเรือ

 • ค่าเช่า 100,000.-บาท
 • ค่านำเข้าอาหาร 10,000.-บาท
หรือ
2.กรณีรวมค่าสถานที่ + อาหาร +เครื่องดื่ม
จำนวนคน ขั้นต่ำ 150 คน คนละ 970.-บาท

รายการเสริม
 • เบียร์สดไฮเนเก้น ถังละ 30 ลิตร 5,100.- บาท
 • เบียร์สดสิงห์ ถังละ 30 ลิตร 4,650.- บาท
 • เครื่องดื่มพั้นช์ 1ชุด/80แก้ว  2,000.- บาท
 • เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร   30.- บาท/คน
 • ไอศกรีมกะทิสดทรงเครื่อง  2,000.- บาท
 • ซุ้มอาหารเปล่าพร้อมภาชนะ 300 ชุด 3,000.- บาท
ดนตรี
 • Trio 3 ชิ้น 10,500.- บาท
 • Quarter 4 ชิ้น 12,500.- บาท
 • อิเลคโทน คาราโอเกะ 7,500.- บาท
 • นักร้อง 2,000.-บาท/คน
 • พิธีกร 2,000.-บาท/คน
 • คาราโอเกะ 2,000.-บาท/คน
ค่าธรรมเนียม ดนตรีนำเข้า 3,000.- บาท
  *** ค่าเช่าใชับริการเรือรับรอง 1 เที่ยว/ 3 ชั่วโมง หากต่อเวลา ชั่วโมงละ 40,000.- บาท รวมอาหารบุฟเฟ่ต์ และเครื่องดื่ม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกฮอล์

หอประชุมกองทัพเรือ

ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการขอใช้บริการสถานที่ และห้องจัดงาน หรือ เรือรับรอง ดังนี้
 1. การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ผู้ขอใช้บริการต้องชำระเงินมัดจำการจัดงานล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 40,000.-บาท สำหรับเรือรับรองอังสนา จำนวนเงิน 30,000.-บาท เรือ ขส.ทร.131 จำนวนเงิน 25,000.-บาท ต้องชำระภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง ทั้งนี้กิจการหอประชุมกองทัพเรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการทุกกรณี
  การชำระเงินมัดจำ ให้ชำระโดย :
  1. โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ เลขที่บัญชี 115-2-17560-8 ชื่อบัญชี "เงินมัดจำหอประชุมกองทัพเรือ" (ออมทรัพย์)
  2. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม "เงินมัดจำหอประชุมกองทัพเรือ"
  3. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย บวกค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.6 ธนาคารอื่นๆ ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2.2
  4. งดชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดทุกกรณี
 2. การขอเลื่อนวันจัดงาน ให้สามารถขอเลื่อนได้เพียงครั้งเดียว โดยต้องกำหนดวันจัดงานที่แน่นอน ภายใน 6 เดือน และ ต้องแจ้งการขอเลื่อนวันจัดงานล่วงหน้าก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งรายละเอียดการจัดงานต่อหอประชุมกองทัพเรือก่อนวันจัดงานไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือ จะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดงาน
 4. กิจการหอประชุมกองทัพเรือจะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ก่อนถึงวันจัดงาน 20 วัน
 5. ผู้ขอใช้บริการ ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วนแก่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนจัดงาน มิฉะนั้น กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดงานให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
  การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ให้ชำระโดย
  1. โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ เลขที่บัญชี 115-2-12463-0 ชื่อบัญชี "กิจการหอประชุมกองทัพเรือ" (ออมทรัพย์)
  2. แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม "เงินมัดจำหอประชุมกองทัพเรือ"
  3. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย บวกค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.6 ธนาคารอื่นๆ ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2.2
  4. งดชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดทุกกรณี
 6. การจัดงานที่ต้องมีการก่อสร้าง หรือ นำอุปกรณ์ต่างๆ มาติดตั้งภายในสถานที่จัดงานเป็นพิเศษ ผู้ขอใช้บริการจะต้องส่งรายละเอียด ในการดำเนินการทั้งหมดให้หอประชุมกองทัพเรือทราบก่อนการจัดงานไม่น้อยกว่า 20 วัน โดยพัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จะนำมาติดตั้งเพิ่มเติม จะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินของทางราชการ ต่างออกจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์โดยทั่วไป และการติดตั้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
 7. หากมีความจำเป็นใดๆ ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ กิจการหอประชุมกองทัพเรือขอสงวนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการได้ตาม
 8. ที่หากเกิดมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นต่อบุคคล หรือ ทรัพย์สินของทางราชการในช่วงเตรียมงาน ระหว่างการจัดงาน หรือหลังเลิกงาน อันเกิด จากความตั้งใจ ประมาทเลินเล่อ หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่กิจการหอประชุมกองทัพเรือ
 9. ผู้ขอใช้บริการอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ของกิจการหอประชุมกองทัพเรือในการจัดเลี้ยง การสัมมนา การประชุมและอื่นๆ จะให้ผู้อื่นเช่าช่วง อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อดำเนินการใดๆ แทนผู้ขอใช้บริการไม่ได้

ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการได้รับทราบเงื่อนไขข้างต้นแล้ว และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทุกประการ

หอประชุมกองทัพเรือ

จองสถานที่ ฝ่ายการตลาด* วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น. เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์