บรรยายพิเศษฯ ด้านการประชาสัมพันธ์

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษฯ ด้านการประชาสัมพันธ์
     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ”การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อการเป็นผู้นำเสนอที่สร้างสรรค์ ในมิติของกองทัพเรือ“ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ นายทหารที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วม โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งขอให้ช่วยกันสร้างสรรค์และเปิดมิติใหม่ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ให้ออกไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง รวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงเป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบไว้ในการ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง”